Veterà, de primera línia, amb símptomes i una alta afectació, perfil del sanitari contagiat per Covid-19 a la primera onada

Madrid, 25 de gener de 2021.- Un estudi transversal de seroprevalença realitzat a la pràctica totalitat dels treballadors d’HM Hospitales acaba de ser publicat a la 'International Journal of Epidemiology', la revista especialitzada més prestigiosa del món en aquest camp i que és l'òrgan divulgatiu de la 'International Epidemiological Association'.

 

 

<img alt="Seroprevalencia UCI HM Delfos" src="/prensa-ca-hm/PublishingImages/SEROPREVALENCIA-UCI-HM-DELFOS.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://www.hmhospitales.com

Les dades d'aquest estudi dibuixen un perfil del sanitari contagiat per COVID-19 a Espanya en la primera onada que respon al d'un treballador veterà (entre 50 i 60 anys), que exerceix la seva tasca professional a la primera línia de contenció del virus - amb la inherent alta exposició a la SARS-CoV-2 (Urgències, UCI, consultes ...) -, que ha presentat símptomes de la malaltia (60% simptomàtics) i el curs clínic del qual ha estat sever o moderat.

En concret, aquest estudi realitzat als més de 6.000 treballadors del Grup HM Hospitales entre abril i juny de 2020 ha avaluat la determinació d'anticossos IgG enfront del COVID-19. Aquesta xifra incorpora a un 98% de la massa laboral de la companyia durant un període de temps coincident amb la denominada primera onada de la pandèmia a Espanya.

Una de les conclusions que es posen de manifest en l'article és que l’11% dels treballadors d’HM Hospitales analitzats presenta anticossos enfront la SARS-CoV-2 i que en el 40% d'ells l'exposició va transcórrer de forma asimptomàtica. "Que el 40% dels treballadors d’HM Hospitales presenti infecció asimptomàtica remarca la importància de l'avaluació serològica per conèixer el grau d'infecció en el personal sanitari. Mentre que el test de PCR permet determinar infecció activa en un moment concret, l'estudi serològic permet detectar a aquells que han presentat infecció prèviament independentment de la presència o absència de símptomes ", assenyala el Dr. José María Castellano, director científic de la Fundación de Investigación HM Hospitales.

En aquest sentit, l'anàlisi de les dades de l'estudi demostra que la infecció per SARS-CoV-2 és més freqüent en els treballadors del Grup amb alta exposició (12%) i mitjana exposició (11%), que en aquells treballadors amb baixa exposició al virus (7%). "Per tant, la seroprevalença és significativament més alta en treballadors amb grau d'exposició mitjà i alt, davant d'aquells amb un grau d'exposició baix al COVID-19. Aquesta conclusió és un dels punts més importants d'aquest estudi, ja que aquesta troballa no s'ha documentat en altres estudis d'Europa i la Xina, en què la metodologia era menys precisa, ja que només van analitzar part de la població treballadora i no la totalitat com és el nostre cas", destaca el Dr. José Felipe Varona, primer signant de l'article i membre del Servicio de Medicina Interna de l’Hospital Universitario HM Montepríncipe.

En l'estudi, la diferenciació entre alta, mitja i baixa exposició resideix en l'entorn clínic on el professional sanitari exerceix la seva feina. Els treballadors amb contacte directe amb pacients COVID-19 es consideren d'alt grau d'exposició; els que treballen en un entorn clínic amb escàs contacte amb pacients s'engloben com a grau mitjà d'exposició; i aquells que treballen fora de l’entorn clínic es consideren de baixa exposició.


Per edat i gravetat

L'edat dels treballadors d'HM Hospitales amb anticossos enfront la SARS-CoV-2 i la gravetat de la infecció han resultat ser factors determinants, segons es constata en l'estudi. De fet, la quantificació serològica indica que el nombre d'anticossos és substancialment més gran entre els sanitaris que van patir malaltia moderada-severa, i amb una edat entre 50 i 60 anys. "Ja que, a major gravetat de la infecció, més gran és la resposta immune desenvolupada i que, a major edat, la severitat de la infecció i la resposta immune és més marcada", indica el Dr. Varona.


Per regions

L'estudi publicat també fa referència a l'impacte que la malaltia i la immunitat desenvolupada han tingut en funció del territori on es trobin els treballadors, i tenint en compte l'increment relatiu en comparació amb la població general. "Es constata que els treballadors sanitaris de les regions més afectades per la pandèmia van presentar major percentatge d'infecció que els sanitaris 

d'HM Hospitales en aquells territoris amb menor afectació a la primera onada. El que possiblement reflecteix la saturació de pacients que es va viure en alguns dels centres hospitalaris del Grup durant la primera onada", assenyala el Dr. Castellano.

Un altre dels punts forts d'aquest estudi està en la capacitat d'establir comparatives amb la població general, en concret amb l'Estudio Nacional de Seroprevalencia', dut a terme per l'Instituto de Salud Carlos III. Fruit d'aquesta anàlisi s'extreu que els treballadors sanitaris van presentar una lleugera major incidència d'infecció SARS-CoV-2, enfront de la població general en cadascuna de les diferents regions incloses en l'estudi.


Segona fase

L'estudi que s'ha publicat reflecteix els resultats de la primera part d'un projecte que comprèn dues fases. A la inicial, s'ha estudiat la presència d'anticossos davant la SARS-CoV-2, que es va correlacionar amb la presència de símptomes i les característiques dels treballadors sanitaris. La segona fase consisteix en un seguiment que s’està realitzant dels treballadors afectats, repetint la serologia per conèixer l'evolució quantitativa dels anticossos. "L'objectiu de la segona fase del projecte és fer un seguiment longitudinal repetint el test d'anticossos a tots aquells treballadors que han presentat anticossos davant la SARS-CoV-2 en l'estudi transversal, per poder així estudiar la cinètica dels anticossos, és a dir, el canvi en la quantitat d'anticossos en el temps, la qual cosa és tremendament rellevant des d'un punt de vista immunològic", assenyala el Dr. Castellano. Les conclusions d'aquesta segona fase també es posaran en coneixement de la comunitat científica per poder aportar més coneixement sobre aquest virus.

Aquest estudi és un esforç col·laboratiu d’HM Hospitales en què han estat implicats els departaments de Medicina Interna i Riesgos Laborales dels diversos centres hospitalaris amb què compta el Grup a la Comunitat de Madrid, Barcelona, Galícia, Lleó i Toledo, i en el qual ha estat part fonamental Abacid i la Fundación de Investigación HM Hospitales.

Aquesta iniciativa s'engloba dins d'una estratègia més gran que està desenvolupant el Grup a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales i que té en el COVID DATA SAVE LIVES seu major exponent. Es tracta d'un dataset anonimitzat que el Grup posa a lliure disposició de la comunitat mèdica i científica internacional de forma gratuïta amb tota la informació clínica disponible sobre els pacients tractats pel virus SARS-CoV-2 en els centres hospitalaris del Grup.Subir arriba